21 November 2010

Cyrus vom Moosbach

Gewölft 27.04.2009, Sandy KS vom Moosbach x Treff KS Rothenuffeln.
BP mit ÜF am 10.09.11, VGP1, HN, sil, HD A2, VSwPIII, AZP1, Zuchtschau V1, VDH-Zuchtschauen V und CACIB / V1, CACIB, BOB.